Batch add terms


Simple module for batch/bulk/mass adding taxonomy terms.

Light alternative for Taxonomy Manager.


Batch add terms项目的Drush安装命令:复制到剪贴板

注:个别模块仍需开启相关子模块。
周安装量: 
1131
维护状态: 
最低限度维护
开发状态: 
积极开发中

推荐版本下载:

版本下载地址发布日期发布说明翻译下载
7.x-1.1tar.gz (8.55 KB) | zip (9.67 KB)2014年4月29日发布说明简 | 繁 | 更多

开发版本下载:

版本下载地址发布日期发布说明翻译下载
7.x-1.x-devtar.gz (8.54 KB) | zip (9.67 KB)2013年12月5日发布说明简 | 繁 | 更多